Predlog načrta usposabljanja predvideva, da se učitelj začetnik s pomočjo mentorja seznani z vsebinami predmetnih področij, za katere se glede na svojo izobrazbo usposablja, spozna delovanje šole in šolskega sistema v Sloveniji ter se pripravi za samostojno opravljanje dela in na strokovni izpit. Predviden časovni obseg usposabljanja je 8 mesecev.

 

Ob upoštevanju predpisov s področja pripravništva v vzgoji in izobraževanju učitelj začetnik v tem obdobju pridobiva kompetence s področij:

  • poznavanja in znanja lastnih predmetnih področij,
  • spretnosti in učinkovitega poučevanja,
  • sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem,
  • prepričanj, vrednot in stališč glede položaja in vloge stroke,
  • organizacije in vodenja.

 

V prvi četrtini uvajalnega obdobja učitelj začetnik spoznava poklic in predpise, ki urejajo delovanje šole. V ta namen se udeležuje šolskih sestankov, sestankov aktivov, konferenc, roditeljskih sestankov, govorilnih ur itd., kjer spoznava, kako v šoli na ravni načrtovanja in izvedbe poteka vzgojno-izobraževalno delo.

 

Z mentorjem in drugimi strokovnimi delavci se posvetuje o načrtovanju in izvedbi šolskih ur. Hospitira pri šolskih urah slovenščine in pri predmetu geografije. Pomaga pri pripravi šolskih ur in izvaja dele šolskih ur. V tem obdobju je še posebej pozoren na organizacijske in administrativne naloge v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa. Spoznava predmetna področja, za katera se usposablja, vsebine učnih načrtov, delo v knjižnici, elektronsko dokumentacijo in sodobno IKT, povezano s poukom.

Pod vodstvom mentorja pripravi in izvaja praktične nastope v razredu. Po uri z mentorjem kritično ovrednoti nastop in pri naslednjem nastopu upošteva predloge. Po posvetu z mentorjem pripravi in izvede preverjanja in ocenjevanja znanja. Pridobiva spretnosti učinkovitega in sodobnega poučevanja ter sposobnost vrednotenja oz. ocenjevanja znanja.

 

V nadaljevanju usposabljanja samostojno vodi šolske ure, nadomešča, sodeluje na ekskurzijah in drugih šolskih dejavnostih, pomaga učencem pri izdelavi raziskovalnih nalog in jim nudi individualno pomoč (npr. šibkejšim učencem na področju branja in tvorjenja krajših besedil, iskanju ustreznih virov v knjižnici in na spletu …).

Učitelj začetnik razvija samorefleksijo in zavest o pomenu strokovnega razvoja, zato se udeležuje izobraževanj in usposabljanj.

Učitelj začetnik skozi celoten proces uvajanja pomaga in sodeluje pri izvedbi različnih projektov in krožkov ali sam vodi takšno dejavnost (npr. dramski krožek, turistični krožek, delo v knjižnici). Pomaga pri pripravi učencev na tekmovanja (npr. tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, bralna značka). Spoznava delovanje šolske knjižnice in izvaja pravljične urice ali vodi bralni klub.

Da bi šola utrdila svoj status v lokalni skupnosti, se ji še bolj odprla in se z njo povezala, o dogajanju na šoli obvešča javnost (članki za lokalne časopise, ažuriranje šolske spletne strani).

(Skupno 377 obiskov, današnjih obiskov 1)