Posredniški organ telo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport    
Upravičenec: OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI    
Id. št. za DDV: SI71028951    
Naziv operacije: Prva zaposlitev 2017/II – OŠ Bistrica ob Sotli    
Datum:                5. 12. 2017
Naslov:               Bistrica ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica ob Sotli

Transakcijski

račun:                  0134 9603 0644 090

Številka

operacije:            OP20.01038

 

POROČILO O IZVAJANJU OPERACIJE PRVA ZAPOSLITEV 2017/II

Za obdobje 1. 4. 2017 –  30. 11. 2017

 Podatki o udeležencu:

Ime in priimek:  Mlinarič Anja,

ki je bila zaposlena na projektnem delovnem mestu vzgojiteljica – Prva zaposlitev 2017/II od 1. 4. 2017  do 30. 11. 2017  v vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ BISTRICA OB SOTLI enota VRTEC PIKAPOLONICA.

Mnenje o opravljanju pripravništva

  1. Mnenje o odnosu učiteljice do vzgojno-izobraževalnega dela

Anja Mlinarič  je v naši ustanovi opravljala dela vzgojiteljice pripravnice od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017. V prvih treh mesecih je intenzivno spremljala delo vzgojiteljice v kombiniranem oddelku. Kasneje pa tudi delo vzgojiteljice v oddelku  prvega starostnega obdobja. S 1. 12. 2017 je zaposlena kot vzgojiteljica v oddelku prvega starostnega obdobja.

Ves čas kaže zelo skrben, dosleden in vesten odnos do svojega dela. Samoiniciativno pridobiva znanja od strokovnih delavk, vodstva vrtca in iz različne strokovne literature. Kaže velik interes po širjenju in poglabljanju svojega znanja. Rada sprejema razne nasvete in navodila. Zelo se zaveda odgovornosti svojega dela. V času izobraževanja je dobila zelo dobro teoretično podlago, ki jo učinkovito povezuje in nadgrajuje s prakso. Je iskrena, zato je tudi njena komunikacija odprta in zdrava. Ves čas zelo skrbno vodi dnevnik pripravništva z  podrobnimi evalvacijami. V kolektivu je bila zelo lepo sprejeta, saj s svojim optimizmom, komunikativnostjo in pristnim iskrenim komuniciranjem daje prijeten in sproščen vtis. Z otroki izredno hitro najde pravi stik, hitro zazna kaj otrok potrebuje. Tudi pri starših je zelo priljubljena.

  1. Mnenje o opravljenih 5 samostojnih praktičnih nastopih pod vodstvom mentorja

 Uspešno je izvedla vseh pet nastopov iz področja GIBANJA, JEZIKA, NARAVE, DRUŽBE IN UMETNOSTI.

Na nastope se je vestno in dokaj samostojno pripravljala. Občasno je potrebovala manjše korekcije za izvedbo metodičnega postopka ter pri upoštevanju razvojnih zakonitosti otrok.  Vse nasvete je upoštevala, rada tudi povpraša za mnenje, oziroma se pozanima, če si določeno zadevo pravilno razlaga. Svoje delo zelo poglobljeno evalvira. Kaže velik interes po izboljšanju nekaterih pomanjkljivosti. Do svojega dela je zelo samokritična.

Za vse nastope je samostojno izdelala zanimiva sredstva in bila pri pripravi le teh samoiniciativna in ustvarjalna. Nastope je opravljala v treh različnih skupinah, tako da je dobila vpogled v delo z otroki različnih starosti. Z vsemi delavkami je dobro, odprto komunicirala. Bila je zelo prijazna do otrok, ki so jo zelo lepo sprejeli, saj jih je znala motivirati za delo. Upoštevala je tudi individualne razlike pri otrocih ter jih ustrezno spodbujala. Za dejavnosti je znala otoke zelo motivirati s svojo mimiko, gestikulacijo in govorom. Njen govor je jasen, slovnično pravilen, daje jasna navodila, nazorno demonstrira dejavnost, dosledna je tudi pri izvedbi dejavnosti. Primerno zahtevna do otrok, upošteva predhodno pridobljeno znanje, področja ustrezno povezuje. Vse novosti zelo rada preizkusi v praksi.

Mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela

Menim, da je kandidatka ustrezno usposobljena za samostojno opravljanje dela vzgojiteljice, kar je dokazala že v času pripravništva. Obvlada postopke načrtovanja, izvajanja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnega procesa, oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja, z uporabo različnih metod in strategij učenja.  V vsaki skupini se izredno hitro znajde in zazna razvojne zakonitosti otrok. Do otrok, delavk in staršev ima strpen odnos. V času pripravništva se je samoiniciativno izobraževala na področju NTC učenja. V času izvajanja pripravništva je dokazala, da dobro pozna in razume KURIKULUM za predšolsko področje, metodike in razvojno psihologijo. Seznanila se je tudi z metodami in postopki opazovanja otrokovega razvoja. V primerjavi z začetnim in trenutnim izvajanjem nalog vzgojiteljice v oddelku je zelo napredovala. Uspešna je v timskem delu. Zelo rada razčisti svoje dileme bodisi v tandemu, s sodelavkami ali z mentorico. Usposobljena je za smotrno izbiro ustreznih vsebin in metod dela pri izvajanju programa za predšolske otroke. Izredno dobro obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Zna načrtovati spodbudno učno okolje, spremljati otrokov razvoj in napredek. V evalvacije ustrezno vključuje tudi samorefleksijo.

V času pripravništva je spoznala različne predpise, ki urejajo delovanje vrtca ( Letni delovni načrt vrtca, Pravilnik o varnosti otrok, Etični kodeks strokovnih delavcev v vrtcu…).

                                                                                                                                                                                                                                 Odgovorna oseba Upravičenca:   Bogomir Marčinković prof. 

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov 1)