1. Podatki o projektu: Prva zaposlitev A-PVZ 2019 Bistrica ob Sotli
  2. Čas in kraj opravljanja pripravništva: 1. 5. 2019 – 30. 9. 2019, vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Bistrica ob Sotli, Enota Vrtec Pikapolonica
  3. Zaposlitev: projekt Prva zaposlitev
  4. Delovno mesto: Pripravništvo – pomočnica vzgojiteljice – začetnica

Mnenje o opravljanju pripravništva

  1. Mnenje o odnosu pripravnika/pripravnice do vzgojno izobraževalnega dela

Pripravnica je v naši ustanovi opravljala delo pomočnice vzgojiteljice v vseh oddelkih našega vrtca. V kombiniranem oddelku od 2- 4 let in oddelku 1. starostnega obdobja je dopolnjevala sočasnost ter občasno pomagala v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja. Pri delu je odgovorna in zanesljiva. Upošteva navodila in usmeritve vodstva vrtca, upošteva mnenje sodelavk in aktivno sodeluje v načrtovanju aktivnosti v vrtcu. Redno se vključuje v izobraževanje ter spremlja strokovno literaturo, ob morebitnih težavah pa vpraša za nasvet. Seznanila se je z različnimi metodami in oblikami vzgojno – izobraževalnega dela. Pri delu z otroki je dosledna, domiselna in jih spodbuja k samostojnosti. V kolektivu je lepo sprejeta, saj je delovna, prijazna in zanesljiva. Otroci so jo sprejeli, jo upoštevajo ter sledijo njenim navodilom. Aktivno se je vključila v urejanje in čiščenje prostorov (predvsem igralnice, terase in čutne poti), igrač in didaktičnih pripomočkov ter v izvajanje projektov Mali sonček in Varno s soncem.

  1. Mnenje o opravljenih 5. samostojnih praktičnih nastopih pod vodstvom mentorja

Uspešno je opravila vseh pet nastopov s področja DRUŽBE, MATEMATIKE, JEZIKA, NARAVE IN GIBANJA. Na nastope se je dobro pripravila. V začetku je potrebovala nasvet glede izbire ciljev in izvedbe metodičnega postopka. Bila pa je zelo izvirna pri načrtovanju vsebine dejavnosti in izbire sredstev. Veliko sredstev je izdelala sama (aplikacije, delovne liste, plakate) ter pogosto ponudila naravne materiale in druge didaktične pripomočke. Pri načrtovanju dejavnosti je dobro upoštevala razvojne zakonitosti, interese in sposobnosti otrok. Njen govor je ustrezen, znala se je prilagoditi različni starosti otrok in jim nuditi primeren govorni vzorec. Svoje nastope je sproti in natančno evalvirala. Spremljala je odziv otrok in realizacijo zastavljenih ciljev, ki jih je poskusila doseči s ponudbo različnih dejavnosti in sredstev. Ugotovila je, kaj bi lahko spremenila oz. ponudila drugače. Otroci so pri nastopih vedno aktivno sodelovali.

  1. Mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela

Menim, da je kandidatka ustrezno usposobljena za samostojno opravljanje dela pomočnice vzgojiteljice, kar je dokazala že v času pripravništva. Uspešno sodeluje z vzgojiteljico pri izvajanju dejavnosti, elementov dnevne rutine ter med sprejemanjem in oddajanjem samostojno vodi skupino. Prav tako pozna in upošteva razvojne zakonitosti otrok ter zaznava njihove potrebe in interese. Zelo je opazno, da je nadaljevala z izobraževanjem za poklic vzgojiteljice predšolskih otrok, zato dobro pozna vsebino kurikuluma za vrtec ter pri svojem delu upošteva predpisana načela. Uspešno navezuje stik s starši. Aktivno se je vključila v načrtovanje in izvedbo skupnih dejavnosti ter praznovanj na ravni celotnega vrtca (druženja s starši, zaključek šolskega leta, uvajalni dnevi). Seznanila se je z različnimi oblikami spremljanja in beleženja razvoja otrok in pri tem aktivno uporablja IKT sredstva. V času pripravništva je spoznala različne predpise, ki urejajo delovanje vrtca (Letni delovni načrt vrtca, Pravilnik o varnosti otrok, Etični kodeks strokovnih delavcev v vrtcu, Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih…).

(Skupno 3.080 obiskov, današnjih obiskov 9)