1. Mnenje o odnosu pripravnice do vzgojno izobraževalnega dela

Pripravnica je v naši ustanovi opravljala delo vzgojiteljice ob pomoči mentorice od 1. 4. 2020 do 30 6. 2020 v oddelku 3 – 4 letnih otrok, od 1. 9. 2020 do 16.10.  2020 pa kot vzgojiteljica v oddelku 4 – 6 letnih otrok. V preostalem času je dopolnjevala sočasnost v različnih oddelkih obeh starostnih obdobij ter se aktivno vključevala v izvajanje projektov.

Pri delu je bila odgovorna in skrbna. Pokazala je veliko mero strokovnega znanja, upošteva navodila in usmeritve vodstva vrtca ter mnenje sodelavk in aktivno sodeluje v načrtovanju aktivnosti v vrtcu. Redno se je vključevala v izobraževanja ter spremljala strokovno literaturo, ob morebitnih težavah pa vprašala za nasvet. Pri delu z otroki je dosledna, skrbi za njihov nenehen razvoj in jih zelo spodbuja k samostojnosti. V kolektivu je lepo sprejeta, saj je delovna, prijazna in zanesljiva. Tudi otroci so jo lepo sprejeli. V času zaprtja vrtca zaradi epidemije covid-19 je aktivno sodelovala v pripravi in objavi člankov za starše in otroke na spletni strani vrtca in v medijih.

 

  1. Mnenje o opravljenih petih samostojnih praktičnih nastopih pod vodstvom mentorja

Uspešno je opravila vseh pet nastopov s področja JEZIKA, NARAVE, DRUŽBE, GIBANJA IN UMETNOSTI. Na nastope se je vestno in samostojno pripravljala. Občasno je potrebovala nasvet glede izbire ciljev in izvedbe metodičnega postopka. Bila pa je izvirna pri načrtovanju vsebine dejavnosti in sredstev. Nekatera sredstva je izdelala sama (aplikacije na temo gasilci, maketo plamenov, delovne liste…). Vedno je poskrbela za odlično motivacijo otrok v začetku dejavnosti ter tudi tekom izvajanja, saj je ponujala pestro izbiro sredstev. Prinesla je veliko konkretnega materiala (oblačila in pripomočki za gasilce, jesenski plodovi…) Pri načrtovanju dejavnosti je upoštevala razvojne zakonitosti, interese in sposobnosti otrok, zato pri izvajanju ni imela težav. Če so otroci želeli dejavnosti izvesti malo drugače, kot je načrtovala, se jim je znala prilagoditi in izkoristiti trenutni interes. Pri razlagi in podajanju navodil je bila jasna in kratka. Njen govor je ustrezen, zato nudi otrokom primeren govorni vzorec. Svoje nastope je sproti in natančno evalvirala. Ugotovila je, kaj bi lahko spremenila oz. ponudila drugače. Spremljala je odziv otrok in realizacijo zastavljenih ciljev. Zastavljene cilje je skušala doseči s ponudbo različnih dejavnosti in sredstev. Otroci so jo zelo dobro sprejeli, zato ji radi sledijo in jo upoštevajo. Sama zna poskrbeti za red in upoštevanje pravil.

 

  1. Mnenje o usposobljenosti pripravnice za samostojno opravljanje dela

Menim, da je kandidatka ustrezno usposobljena za samostojno opravljanje dela vzgojiteljice, kar je dokazala že v času pripravništva. Obvlada postopke načrtovanja, izvajanja in evalviranja vzgojno-izobraževalnega procesa, oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja ter uporabo različnih metod učenja. Prav tako pozna in upošteva razvojne zakonitosti otrok ter zaznava njihove potrebe in interese. Dobro pozna vsebino kurikuluma za vrtce ter pri svojem delu upošteva predpisana načela. Uspešno sodeluje s starši, načrtuje skupna druženja in obiske v skupini. Aktivno se je vključila v načrtovanje in izvedbo skupnih dejavnosti ter projektov na ravni celotnega vrtca. Sodelovala je v izvedbi projekta Skrbimo za svoje zdravje, Mali sonček ter Berimo skupaj. Uspešno je sodelovala  s pomočnico vzgojiteljice ter jo vključevala v načrtovanje aktivnosti za oddelek. Seznanila se je z različnimi oblikami spremljanja in beleženja razvoja otrok in pri tem aktivno uporablja IKT sredstva. Skrbela je za redno obveščanje staršev in prepoznavnost našega vrtca z objavo člankov na naši spletni strani in v javnih občilih. V času pripravništva je spoznala različne predpise, ki urejajo delovanje vrtca (Letni delovni načrt vrtca, Pravilnik o varnosti otrok, Etični kodeks strokovnih delavcev v vrtcu, Higienska priporočila za vrtce za preprečevanje širjenja Sars- Cov-2 ter  Protokol za izvajanje higienskih priporočil v našem vrtcu…).

Mentor:

Sonja Zobec

pomočnica ravnatelja za vrtec

(Skupno 226 obiskov, današnjih obiskov 1)