Predmet javnega naročila: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL za obdobje 4 let

 VABIMO VAS,

da skladno z določili ZJN-2 in v skladu z Razpisno dokumentacijo – navodili oddate svojo ponudbo.

 Oddana ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo kandidat dostavil najpozneje do 9. 11. 2015 do 12.00 ure, na naslov naročnika OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI, BISTRICA OB SOTLI 63A, 3256 BISTRICA OB SOTLI.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave na zgoraj navedeni naslov prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne. Odgovornost za pravočasno prispetje ponudb je v celoti na strani ponudnika.

Vse prepozne ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil gospodarskim subjektom.

 Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 11. 2015 ob 14.30 uri v prostorih naročnika.

Dokumentacija:

–             Razpisna dokumentacija

–             Ponudbeni obrazci

–             Predračun št. 6

–             Ovojnica

–             Obrazci za prijavo s podizvajalci

 Bogomir Marčinković, prof.

ravnatelj

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)