1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 63a
3256 Bistrica ob Sotli
Odgovorna uradna oseba: Bogomir Marčinkovič, prof., ravnatelj
tel.: 03 800 11 02
E-pošta: bogomir.marcinkovic@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga: 15.03.2006
Datum zadnje spremembe: 5. 9. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osbistricaobsotli.si

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 63a
3256 Bistrica ob Sotli
T: +386 3 80011 00
E-pošta: o-bos.ce@guest.arnes.si
Internetni naslov: http://www.osbistricaobsotli.si
Organigram zavoda Povezava na ločen dokument
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

 Bogomir Marčinković, prof., ravnatelj

o-bos.ce@guest.arnes.si
T: +386 3 80011 00

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o računovodstvu
Hišni red
Pravila šolskega reda
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Vzgojni načrt
Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
Pravilnik o statusu učenca
Državni predpisi

 Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

 Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja
  Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Bistrica ob Sotli

Predpisi EU
  • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
Letni delovni načrt šole
Publikacija šole
Poročilo o realizaciji LDN šole
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja
Napredovanja delavcev v nazive
Napredovanja delavcev v plačilne razrede
Imenovanje ravnatelja
Sprejem Letnega poročila
Sprejem Poročila o realizacijiLDN
Sprejem Poslovnega poročila
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Evidence , ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2.g Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov
Seznam zbirk
Jih ni.
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Letni delovni načrt šole
Publikacija šole
Šolski koledar
Urniki

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.osbistricaobsotli.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

4. Stroškovnik
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji) Šolski koledar
Urniki oddelkov
Šolska prehrana – jedilniki
Letni delovni načrt šole

 

(Skupno 969 obiskov, današnjih obiskov 1)