KONČNO POROČILO ZA OPERACIJO ASISTENT VIZ

Naziv upravičenca: OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI
Naziv operacije: Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Številka operacije (e-MA): OP20.01605
Ime in priimek pomočnika vzgojitelja začetnika: Katja Žibert in Doroteja Šekoranja
Obdobje izvajanja operacije 1. 9. 2017 – 31. 5. 2018
Naslov spletne strani, na kateri ste predstavili vsebino operacije  
Datum poročila: 20. 6. 2018

 

Zapišite končno poročilo projekta Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Na projektno delovno mesto Asistent smo zaposlili osebo s pedagoško andragoško izobrazbo, ki je uspešno izpeljala naš projekt ter pridobila močne kompetence za nadaljnjo zaposlitev na trgu dela.

Po opravljenem kadrovskem razgovoru in izbiri ustrezne kandidatke, smo ji priporočili strokovno literaturo, ki jo je predelala med poletjem. Izpeljali smo timski sestanek aktiva na katerem je bila prisotna tudi asistentka, kjer smo ji predstavili otroke ter način dela z njimi. V začetnih mesecih uvajanja se je izobraževala v sklopu izobraževanj ZRSŠ ter društva Mavrični bojevniki (otroci s SAM). Vsak delovni teden smo izvedli ponedeljkov jutranji sestanek za tedensko načrtovanje z asistentko.

V okviru projekta je bila asistentka vključena v vzgojno-izobraževalno delo, vendar ne kot strokovni delavec, temveč kot nekdo ki je bil prisoten v razredu oziroma skupini, in je po navodilih strokovnega delavca pomagala otroku s posebnimi potrebami tako, da mu je pomagala slediti pri pouku, ga spodbujala, nudila pomoč pri zapisovanju učne snovi, če je bilo treba se je z njim za krajši čas, ki ga je otrok potreboval npr. za umiritev ali počitek, odmaknila iz razreda, nudila je pomoč strokovnemu delavcu, kadar je ta presodil, da je potrebno npr.  če otrok s svojim vedenjem ogroža sebe ali druge in podobno. Njena vloga je bila povezovalna, tako da se z njeno prisotnostjo ni ustvarjala ali spodbujala segregacija. Po navodilih strokovne skupine je pomagala pri uporabi didaktičnih pripomočkov, pomagala je pri vključevanju otroka v skupino (socialna komunikacija in socialna interakcija), varovala in preprečevala je poškodbe drugih otrok in sebe, pomagala je pri opravljanju dnevnih rutin otroka (garderoba, odmori, malica, prireditve, pri urejanju šolskih potrebščin, pri prehranjevanju, pri športni vzgoji, ukrepala je ob pojavu neželenega vedenja in odstranila otroka iz razreda, spremljala je otroka na tehniških dnevih oziroma na drugih dnevih dejavnosti, strokovnih ekskurzijah, plavalnih tečajih, spremljala je otroka v podaljšanem bivanju, spremljala je neželena vedenja in pomagala učencu pri učenju novih vedenj, prav tako je pomagala učencu pri vključevanju v okolje, se redno konzultirala z razredničarko in svetovalno službo in se redno udeleževala tedenskih konzultacij, sodelovala je s starši otroka in se udeležila izobraževanja o delu z avtističnimi otroci.

Asistentka je pridobila kompetence glede poznavanja različnih vrst otrok s posebnimi potrebami, spoznala je različne strategije dela s temi učenci. Posebej se je seznanila z delom z otrokom s SAM (spektroavtistična motnja). Učila se je timskega dela, spremljala je neželeno vedenje otroka s SAM in učenje novih oblik vedenja ter analizo le tega, hkrati pa je imela priložnost opazovati dinamiko učnega procesa. Vse to bo kandidatki kot bodoči učiteljici kot kompetentno znanje zelo koristilo pri samostojnem poučevanju.

Omenimo naj še, da smo asistentko s 1. 4. 2018 zamenjali, ker je prvotna asistentka bila sprejeta v drug projekt. Objavili smo razpis in izbrali drugo najbolj primerno kandidatko. Obe asistentki sta uspešno opravljali zgoraj navedene aktivnosti.

 

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe:  Bogomir Marčinković, prof.

(Skupno 183 obiskov, današnjih obiskov 1)