Končno poročilo mentorice o usposobljenosti za projekt Prva zaposlitev 2018
MNENJE O ODNOSU DO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Za pripravo in poučevanje je udeleženka visoko motivirana, zato se je kvalitetno in izvirno pripravlja in izvaja pouk. Upoštevajoč moje usmeritve priprave dobrovoljno dodela v kolikor je potrebno.  Je v pravi meri samokritična. Do učencev je korektna, umirjena, avtoritativna, čeprav deluje prijazno. Učenci sledijo njenemu vodenju. Na delo se temeljito pripravi, je dovolj samozavestna, da zna pozitivno preiti težave.

Z mano je odlično sodelovala, sprejemala in upoštevala je nasvete in usmeritve ter jih nadgrajevala z lastnimi idejami. Je marljiva, dovolj samozavestna in iznajdljiva.

OCENA PRAKTIČNIH NASTOPOV

Udeleženka je uspešno opravila več kot deset samostojnih nastopov, kjer se je pouk izvajal v skladu s posodobljenimi učnimi načrti in letnimi pripravami. Vanj je uspešno vnašala sodobne učne metode. Pri nastopih sem hospitirala, po izvedbah pa sva z udeleženko sproti analizirali ter ovrednotili potek učnih ur. Imela je jasno zastavljene cilje, ki jih je tudi dosegla. Uporabljala je raznolike didaktične pristope ter sodobno in pregledno didaktično gradivo. Izbrala je učencem in učni snovi primerne metode in oblike dela, zato je bil pouk pester in zanimiv. Po metodi playness pedagogike je uspešno vnašala aktivne minutke. Snov je medpredmetno povezovala. V poučevanje je vnašala elemente formativnega spremljanja. Pouk je podpirala s skrbno izbranimi spletnimi učnimi okolji in aplikacijo. Znala je pritegniti učence k aktivnemu delu in jih je ves čas spodbujala. Odzvala se je na individualne potrebe nekaterih učencev.  Nudila je pomoč in vzpodbujala sposobnejše. Upoštevala je posebnosti dela z gibalno oviranim učencem. Učencem se je znala približati, jim enakovredno omogočiti sodelovanje. Ohranjala je avtoriteto. Njen govor je bil razločen, razlage in navodila je podajala razumljivo. Z raznolikimi dejavnostmi je spodbujala učence k aktivnemu, samostojnemu delu, kar se je kazalo v visoki stopnji sodelovanja pri pouku. Izvedba učnega procesa je vsebovala vse faze, prehodi so bili smiselno izvedeni.

Udeleženka je večkrat uspešno nadomeščala učiteljice v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju in v oddelku podaljšanega bivanja.

OCENA O USPOSOBLJENOSTI ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA

Udeleženka učne načrte dobro pozna. Bili so ji podlaga za pripravo na delo. Sodelovala je pri pripravi letne priprave kamor smo vključili inovativne učne pristope s podporo IKT. Spremljala je organizacijo šole, pravilnike, dokumentacijo in zadolžitve učitelja razrednega pouka z razredništvom, tudi dva roditeljska sestanka. Opravila je pogovor z ravnateljem in svetovalno službo ter bila prisotna na vseh sestankih učiteljskega zbora.

Aktivno je vključena v dva projekta naše šole: Erasmus+ KA2 in Inovativna učna okolja s podporo IKT. Deluje kot enakovredni član s svojimi primeri dobre prakse. Največ so doprinesle njene izkušnje, ko je delala kot spremljevalka otroka z avtističnim spektrom.

Udeleženka je nedvomno dokazala zmožnost samostojnega in strokovnega poučevanja. Sodelovanje z njo je pozitivno obogatilo tudi mojo poučevalno prakso.

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)