Posredniški organ telo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Upravičenec: OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI  
Id. št. za DDV: SI71028951  
Naziv operacije: Prva zaposlitev 2017 – OŠ Bistrica ob Sotli                                      
Datum:                7. 9. 2017
Naslov:               Bistrica ob Sotli 63 a, 3256 Bistrica ob Sotli

Transakcijski

račun:                  0134 9603 0644 090

Številka

operacije:            OP20. 000619

 

POROČILO O IZVAJANJU OPERACIJE PRVA ZAPOSLITEV 2017

Za obdobje 1. 12. 2016 –  31. 7. 2017

  1. Podatki o udeležencu:

Ime in priimek:  Katja Kobe,

ki je bila zaposlena na projektnem delovnem mestu učiteljica slovenskega in nemškega jezika – Prva zaposlitev 2017 od 1. 12. 2016  do 31. 7. 2017  v vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ BISTRICA OB SOTLI.

  1. Mnenje o opravljanju pripravništva
  1. Mnenje o odnosu učiteljice do vzgojno-izobraževalnega dela

Katja Kobe je v naši ustanovi opravljala dela učiteljice pripravnice od 1. 12. 2016 – 31. 7. 2017. V decembru 2016 je intenzivno spremljala delo mentorice v oddelkih OŠ  pri slovenščini, v januarju 2017 pa pri somentorici pri pouku nemščine. S 1. 8. 2017 je bila za polovičen delovni čas zaposlena kot laborantka, od 1. 8. 2017 pa bo zaposlena kot učiteljica slovenščine.

Ves čas kaže zelo skrben, dosleden in vesten odnos do svojega dela. Samoiniciativno pridobiva znanja od strokovnih delavk, vodstva šole in iz različne strokovne literature. Kaže velik interes po širjenju in poglabljanju svojega znanja. Rada sprejema razne nasvete in navodila. Zelo se zaveda odgovornosti svojega dela. V času izobraževanja je dobila zelo dobro teoretično podlago, ki jo učinkovito povezuje in nadgrajuje s prakso. Je iskrena, zato je tudi njena komunikacija odprta in zdrava. Ves čas zelo skrbno vodi dnevnik pripravništva z  podrobnimi evalvacijami. V kolektivu je bila zelo dobro sprejeta, saj s svojim optimizmom, komunikativnostjo in pristnim iskrenim komuniciranjem daje prijeten in sproščen vtis. Z otroki izredno hitro najde pravi stik, hitro zazna kaj otrok potrebuje.

  1. Mnenje o opravljenih 5 samostojnih praktičnih nastopih pod vodstvom mentorja

Uspešno je izvedla vseh pet nastopov pri pouku slovenščine.

Na nastope se je vestno in dokaj samostojno pripravljala. Občasno je potrebovala manjše korekcije za izvedbo metodičnega postopka ter pri upoštevanju razvojnih zakonitosti otrok.  Vse nasvete je upoštevala, rada tudi povpraša za mnenje, oziroma se pozanima, če si določeno zadevo pravilno razlaga. Svoje delo zelo poglobljeno evalvira. Kaže velik interes po izboljšanju nekaterih pomanjkljivosti. Do svojega dela je zelo samokritična.

Za priprave na vse nastope je bila samoiniciativna in ustvarjalna. Z vsemi sodelavkami je dobro ter odprto komunicirala. Bila je zelo prijazna do otrok, ki so jo zelo lepo sprejeli, saj jih je znala motivirati za delo. Upoštevala je tudi individualne razlike pri otrocih ter jih ustrezno spodbujala. Za dejavnosti je znala otroke zelo motivirati s svojo mimiko, gestikulacijo in govorom. Njen govor je jasen, slovnično pravilen, daje jasna navodila, nazorno demonstrira dejavnost, dosledna je tudi pri izvedbi dejavnosti. Primerno zahtevna do otrok, upošteva predhodno pridobljeno znanje, področja ustrezno povezuje. Vse novosti zelo rada preizkusi v praksi.

  1. Mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela

Menim, da je kandidatka ustrezno usposobljena za samostojno opravljanje dela učiteljice, kar je dokazala že v času pripravništva. Obvlada postopke načrtovanja, izvajanja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnega procesa, oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja, z uporabo različnih metod in strategij učenja.  V vsakem razredu se izredno hitro znajde in zazna razvojne zakonitosti otrok. Do otrok, sodelavcev in staršev ima strpen odnos. V času pripravništva se je samoiniciativno zelo zavzeto izobraževala tudi na področju avtizma. V času izvajanja pripravništva je dokazala, da dobro pozna in razume KURIKUL za svoje predmetno področje, metodike in razvojno psihologijo. V primerjavi z začetnim in trenutnim izvajanjem nalog učiteljice v različnih razredih je zelo napredovala. Zelo rada razčisti svoje dileme bodisi s sodelavkami ali z mentorico. Usposobljena je za smotrno izbiro ustreznih vsebin in metod dela pri pouku. Izredno dobro obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Zna načrtovati spodbudno učno okolje, spremljati otrokov razvoj in napredek. V evalvacije ustrezno vključuje tudi samorefleksijo.

V času pripravništva je spoznala različne predpise, ki urejajo delovanje šole (Zakon o OŠ, Letni delovni načrt šole, Vzgojni načrt, Načrt integritete, Pravilnik o varnosti otrok, Etični kodeks strokovnih delavcev v šoli…).

Odgovorna oseba upravičenca:

                                                                                                                                                          (Bogomir Marčinković

 

(Skupno 111 obiskov, današnjih obiskov 1)