Aktivnosti projekta

S projektom Najboljša riba je posavska riba bodo vzpostavljena nova partnerstva med posavskimi osnovnimi šolami in ribogojnicami preko naslednjih aktivnosti: kuharskih delavnic na šolah, šolskimi malicami iz rib in naravoslovnih dni na učni ribogojnici. Posnet bo izobraževalni film. Urejena bo ribja tržnica v Sevnici za oskrbo prebivalcev s posavskimi ribami. Ribiška družina bo izvedla različne aktivnosti z namenom ozaveščanja o naravnem okolju vodotokov ter v njih prostoživečih ribjih vrst z ureditvijo ribiške učne poti, ohranitvijo biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica, ogledom ribje steze in ribiške trase. Dogodki bodo namenjeni posavskim osnovnim šolam in vrtcem ter ostalim prebivalcem.

Osrednji cilji projekta Najboljša riba je posavska riba so izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani, povečano zanimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami, cilj pa je tudi povečati neposredno trženje svežih rib z ureditvijo prostora na sevniški tržnici in z nakupom opreme za mobilno ribarnico. Povezovanje med posavskimi ribogojnicami in posavskimi osnovnimi šolami bo usmerjeno vključevanje rib v šolsko prehrano. Povečano poznavanje, zanimanje in skrbnost za prostoživeče ribe v naravnem okolju vodotokov pa bo doseženo z več izobraževalnimi aktivnostmi in vključevanjem javnosti.

Projekt vodi Občina Sevnica, partnerji pa so: Ribogojstvo Goričar d.o.o., Osnovna šola Velika Dolina, Osnovna šola Krmelj, Vrtec Ciciban Sevnica, Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Osnovna šola Boštanj, Osnovna šola Tržišče, Ribiška družina Sevnica, Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče in Osnovna šola Bistrica ob Sotli.

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 208.183,81 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 120.583,82 evrov. Zaključek projekta je predviden do maja 2019.

 

Glavne aktivnosti operacije glede na faze so:

1. Faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Nakup ledomata, Izvedba praktične delavnice za šolske in predšolske kuharje in kuharice ter vodje šolske prehrane, Uvedba šolskih malic z ribami iz lokalnega okolja, Naravoslovni dan na ribogojnici in ribiški dan za predšolske otroke in njihove starše, Izdelava izobraževalnega filma in nakup TV ekrana, Ureditev naravoslovne učilnice na prostem in  Promocija in obveščanje javnosti.

  • Občina Sevnica bo zagotovila vodenje projekta in pomoč partnerjem pri projektu ter izvedla promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti.
  • Ribogojstvo Goričar bo izvedlo izobraževanje za šolske kuharje in kuharice, z nakupom ledomata pa bo omogočilo dostavo svežih rib in organiziralo v vseh posavskih osnovnih šolah in Vrtcu Ciciban Sevnica ribjo malico. Razen tega bodo posneli izobraževalni film o ribah in za učence osnovnih šol pripravili naravoslovne dni.
  • Sodelujoče osnovne šole in vrtec bodo pripravile malico iz rib, zaposleni se bodo udeležili kuharskih delavnic, učenci bodo imeli naravoslovni dan na ribogojnici in na ribiški učni poti, udeležili se bodo ogleda ribje steze in ribiške trase, predšolski otroci pa ribiškega dne.
  • Ribiška družina bo organizirala ogled ribiške trase ter dan odprtih vrat s kulinaričnim dogodkom.

 

2. Faza bo obsegala naslednje glavne aktivnosti: Koordinacija in vodenje projekta, Voden ogled ribje steze na HE Blanca in ogled ribnika v Sevnici, Ureditev prostora in nakup opreme za ribjo tržnico, Ohranitev biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica  in  Promocijo in obveščanje javnosti.

Rezultati operacije

 

Rezultat operacije Ciljna vrednost
1. Večja ozaveščenost prebivalcev regije o pomenu uživanja zdravih posavskih rib z izvedenimi aktivnostmi naravoslovnih dni za učence, ribiškega dne za predšolske otroke in osnovne šole, dneva odprtih vrat s kulinaričnim dogodkom za prebivalce in s promocijskim materialom 7 naravoslovnih dni, 4 št. ribiških dni, 1 dan odprtih vrat, 12  objavljenih prispevkov, 1 vzpostavljena face book stran
2. Večja ozaveščenost prebivalcev o ohranjanju naravnega stanja vodotokov ter v njih živečih ribjih vrst z aktivnostjo  ogleda ribje steze na HE Blanca in Ribnika Sevnica ter na dnevu odprtih vrat na ribiški trasi na Orehovem 5 ogledov ribje steze na HE Blanca in Ribnika v Sevnici, 1 vzpostavljena face book stran
3. Opremljeno tržno mesto za ribjo tržnico v Sevnici 1 delujoča mobilna ribarnica na tržnici
4. Izvedene delavnice za šolske kuharje in kuharice  ter vodje šolske prehrane 4 kuharske delavnice
5. Vključene šole in vrtci za pripravo šolskih obrokov iz rib 7 posavskih osnovnih šol in 1 vrtec
6. Vzpostavljena učna ribogojnica in posnet izobraževalni film 1 učna ribogojnica + 1 film
7. Ohranitev biotske raznovrstnosti v ribniku Sevnica 1 ohranitev v ribniku
8. Urejene naravoslovne učilnice na prostem pri osnovnih šolah 7 naravoslovnih učilnic
9. Lokalni vodnik ribogojnic, ribiških družin in ribiških poti za objavo na spletnih straneh in facebook strani 1  vodnik

 

Kazalniki, ki jih bomo dosegli z operacijo

 

Cilj Kazalnik Število
Cilj 1.2: Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih Št. vzpostavljenih partnerstev 2 vzpostavljeni partnerstvi
Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja Št. novih programov ali storitev

4 novi programi ali storitve:

– ribja tržnica za prebivalce

– naravoslovni dan za OŠ na učni ribogojnici

– naravoslovni dan za OŠ na ribiški učni poti

– javna naročila za OŠ

Št. vključenih proizvajalcev 2: Ribogojstvo Goričar, Ribogojstvo Pavlič
Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS Št. novih vsebin in programov 1: voden ogled na ribji stezi pri HE Blanca
Št. vključenih v aktivnosti ozaveščanja 7.000 (dokazila-lista prisotnosti)

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

(Skupno 99 obiskov, današnjih obiskov 1)