POROČILO O SPREMLJAVI PRIPRAVNIŠTVA

  1. Podatki o projektu:
  2. Čas in kraj opravljanja pripravništva: 1. 6. 2018 – 31. 10. 2018, vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Bistrica ob Sotli, Enota Vrtec Pikapolonica
  3. Zaposlitev: projekt Moja prva zaposlitev
  4. Delovno mesto: Pripravništvo – pomočnica vzgojiteljice
  1. Mnenje o opravljanju pripravništva
  1. Mnenje o odnosu pripravnika/pripravnice do vzgojno izobraževalnega dela

Pripravnica je v naši ustanovi opravljala delo pomočnice vzgojiteljice v vseh oddelkih vrtca. V kombiniranem oddelku od 2- 4 let in oddelku 1. starostnega obdobja je dopolnjevala sočasnost ter občasno pomagala v oddelku 2. starostnega obdobja.

Pri delu je odgovorna in zanesljiva. Upošteva navodila in usmeritve vodstva vrtca, upošteva mnenje sodelavk in aktivno sodeluje v načrtovanju aktivnosti v vrtcu. Redno se vključuje v izobraževanje ter spremlja strokovno literaturo, ob morebitnih težavah pa vpraša za nasvet. Seznanila se je z različnimi metodami in oblikami vzgojno – izobraževalnega dela, elementi NTC učenja in elementi Montessori pedagogike. Pri delu z otroki je dosledna, domiselna in jih spodbuja k samostojnosti. V kolektivu je lepo sprejeta, saj je delovna, prijazna in zanesljiva. Otroci so jo sprejeli, jo upoštevajo ter sledijo njenim navodilom. Uspešno je pomagala pri izvajanju dejavnosti v vseh oddelkih našega vrtca. Aktivno se je vključila v urejanje in čiščenje prostorov (predvsem igralnice, terase in čutne poti), igrač in didaktičnih pripomočkov ter pripravi bralnega kotička za starše.

  1. Mnenje o opravljenih 5. samostojnih praktičnih nastopih pod vodstvom mentorja

Uspešno je opravila vseh pet nastopov s področja MATEMATIKE, NARAVE, GIBANJA, JEZIKA IN UMETNOSTI. Na nastope se je dobro pripravila. Občasno je potrebovala nasvet glede izbire ciljev in izvedbe metodičnega postopka. Bila pa je zelo izvirna pri načrtovanju vsebine dejavnosti in izbire sredstev. Veliko sredstev je izdelala sama (aplikacije, lutke na palici, delovne liste, plakate) ter pogosto ponudila naravne materiale. Pri načrtovanju dejavnosti je dobro upoštevala razvojne zakonitosti, interese in sposobnosti otrok. V začetku je imela nekaj težav s podajanjem navodil, potem pa se je bolje pripravila. Njen govor je ustrezen, znala se je prilagoditi različni starosti otrok in jim nuditi primeren govorni vzorec. Svoje nastope je sproti in natančno evalvirala. Spremljala je odziv otrok in realizacijo zastavljenih ciljev, ki jih  je poskusila doseči s ponudbo različnih dejavnosti in sredstev. Ugotovila je, kaj bi lahko spremenila oz. ponudila drugače. Otroci so pri nastopih vedno aktivno sodelovali in uživali.

  1. Mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela

Menim, da je kandidatka ustrezno usposobljena za samostojno opravljanje dela pomočnice vzgojiteljice, kar je dokazala že v času pripravništva. Uspešno sodeluje z vzgojiteljico pri izvajanju dejavnosti, elementov dnevne rutine ter med sprejemanjem in oddajanjem samostojno vodi skupino. Prav tako pozna in upošteva razvojne zakonitosti otrok ter zaznava njihove potrebe in interese. Dobro pozna vsebino kurikuluma za vrtec ter pri svojem delu upošteva predpisana načela. Uspešno navezuje stik s starši. Aktivno se je vključila v načrtovanje in izvedbo skupnih dejavnosti ter praznovanj na ravni celotnega vrtca (Tetka Jesen, teden otroka, tek za vse, dan vrtca,). Seznanila se je z različnimi oblikami spremljanja in beleženja razvoja otrok in pri tem aktivno uporablja IKT sredstva. V času pripravništva je spoznala različne predpise, ki urejajo delovanje vrtca (Letni delovni načrt vrtca, Pravilnik o varnosti otrok, Etični kodeks strokovnih delavcev v vrtcu…)

(Skupno 320 obiskov, današnjih obiskov 1)